Analýzy a strategie

Jakkoliv je vaše strategie krásná, občas byste se měli podívat i na její výsledky.

Podnikáte a chcete si ověřit, že vaše aktivity směřují správným směrem? Vytvořili jste si marketingovou strategii a netušíte, zda máte správně definované cíle? Zvládneme pro vás rychle a kvalitně vyhodnotit, s ohledem na Vámi stanovené cíle, již odvedenou práci a poukázat na oblasti, na které je třeba se zaměřit. Zároveň navrhneme konkrétní a efek-tivní řešení, která vám pomohou škálovat váš business a dosahovat stanovených cílů. V případě, že strategii vůbec nemáte a nevíte kde začít, připravíme ji společně s vámi a za-jistíme, že bude v perfektním souladu s business plánem vaší firmy.Více
Analýzy a strategie

Pět důvodů proč mít perfektní marketingovou strategii:

 • Nemáte zkušenosti s tvorbou marketingové strategie a chcete si být jistí, že vaše úsilí nepřijde vniveč.
 • Máte již strategii vytvořenou, ale chcete odborný pohled zvenčí a úpravy vedoucí k vyšší efektivitě.
 • Máte vlastní marketingový tým, ale potřebujete zjistit, jestli má prostor ke zlepšení.
 • Využíváte služeb marketingové agentury nebo externistů a chcete mít jistotu, že to opravdunejde dělat lépe.
 • Chystáte expanzi na zahraniční trh nebo uvádíte na trh nový produkt, který potřebujespecifický přístup.

Nejčastější chyby, se kterými se klienti potýkají:

 • Zcela chybějící strategie či naopak velmi přehnaná očekávání
 • Strategie neodrážející reálný stav společnosti
 • Neznalost zákazníka a jeho potřeb
 • Nesoulad mezi základními hodnotami společnosti a cíli, kterých chce společnost dosáhnout
 • Chybějící hodnotová nabídka společnosti
 • Výběr a soustředění se na neefektivní prodejní kanály
 • Strach z chyb

Pilíře tvorby marketingové strategie:

 1. Definice cílů
  Základním pilíře marketingové strategie je jasná definice cílů. Je potřeba přesně formulovat to, čeho chcete dosáhnout, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu. Zároveň je potřeba si říct, jaké zdroje k dosažení těchto cílů budete potřebovat – čas, peníze, lidé? Čeho chcete docílit? Proč děláte to, co děláte?
 2. Definice cílových skupin
  Zásadní je si ujasnit, kdo jsou vaši zákazníci, jaké mají potřeby a na ty se soustředit. Vydefinujte si jednotlivé persony, kterým svými produkty nebo službou pomáháte řešit problémy. Zaměřte se právě na jejich potřeby, problémy a nákupní chování, na to jak vypadá jejich normální den, jak komu-nikují, kde přesně a jak pomáháte. Kdo je váš zákazník a proč potřebují zrovna vás?
 3. Analýza konkurence
  Proveďte situační analýzu, abyste posoudili, jak si vede váš marketing. Zam-yslete se, co vám funguje a co vám nefunguje. Proveďte také analýzu konkurence a vaší konkurenceschopnosti, abyste posoudili silné a slabé stránky nejen vás, ale i vašich konkurentů. V čem jste unikátní?
 4. Váš příběh
  Vytvořte svou hodnotovou nabídku. Ptejte se na dvě základní otázky: Proč? a Kdo? Hodnotová nabídka pomůže si opravdu ujasnit, kdo je vaše cílové publi-kum a proč by vaši zákazníci měli využít vašich služeb/produktu. Ujasněte si misi a vizi, abyste je mohli komunikovat vašim cílovým skupinám. Pokud si sami nejste jistí, proč a kam směřujete, myslíte, že s vámi zákazník půjde do neznáma? Proč?
 5. Prodejní kanály
  Sepište si všechny kanály, které ke komunikaci se zákazníkem můžete využít. Seřaďte je dle jejich priority a zaměřte se naplno na ty nejúčinnější. Zákazní-ka je potřeba zaujmout, vzdělávat a bavit. Nejlepší zákazník je totiž ten, který se vrací. Spokojený zákazník vám dá také nejlepší referenci. Opravdu nevy-užíváte některé kanály jen “ze zvyku”?
 6. Implementační plán
  Nezůstávejte jen u teorie. Vypracujte si jasný implementační plán, který vám pomůže jednotlivé kroky realizovat. Tento plán musí obsahovat jednotlivé kroky, na které se v následujícím období zaměříte. Každý krok musí mít určenou osobu, která za jeho splnění bude zodpovědná, musí být stanovený časový horizont, do kterého bude úkol splněn, a měly by být předestřeny také nástroje a procesy, které pomohou hladší implementaci jednotlivých kroků. Nezasekněte se zbytečně ve vymýšlení nových postupů, ty nejlepší už byly nejspíš vymyšleny, tak se inspirujte a ušetřete čas.
 7. Měření a optimalizace
  Správná strategie musí mít také dopředu definováno, jak budete splnění či nesplnění konkrétního úkolu měřit a hodnotit. Stanovte si ukazatele a měřít-ka úspěšnosti (KPIs and Benchmarks) a váš postup, odhady a především dopady jednotlivých kroků průběžně měřte a pravidelně vyhodnocujte. Následně optimalizujte, abyste výsledky i výkon zlepšovali. Nebojte se chyb. Nebojte se na ně poukázat. Chybovat je přirozené. “Poplacáváním se po zádech”, jak jste dobří se nikam příliš neposunete. To nejhorší, co můžete udělat, je nedělat nic.

KOMU DĚLÁME ANALÝZY A STRATEGIE