PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Odesláním dotazu z internetového kontaktního formuláře, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s
podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém
rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat
osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při odeslání dotazu z internetového kontaktního formuláře jsou vyžadovány osobní údaje, které
jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování
osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je
dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným
důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem
Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění uzavřených smluv používá služeb subdodavatelů, zejména
poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele
webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů.
Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle
které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového
perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních
údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z
těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí
budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále
má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost
údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č.
22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních
sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze
strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji než 1x týdně, a zároveň

2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve
smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1
ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na info@fourbros.cz.

2 PRÁVA A POVINNOSTI MEZI SPRÁVCEM A ZPRACOVATELEM (ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR.
Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým
Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené s Uživatelem.

2.3 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem
stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované.
Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací,
uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v
rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
a) běžné osobní údaje,
b) zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR,

2.5 které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.6 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení
objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních
sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních
údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého
marketingu.

2.7 Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho
subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.8 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po
dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let
od ukončení smluvního vztahu).

2.9 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl.
28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel webhostingu Four Bros. Uživatel dále uděluje
Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů,
Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících
se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit
vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení
zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v
těchto podmínkách.

2.10 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména
následujícím způsobem:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů
  Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování marketingových
  služeb společnosti Four Bros.
 • Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu
  zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
  nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
  přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby
  byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny
  veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí
  nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb
  zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě
  fyzických či technických incidentů.
 • Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním
  bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 • K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a
  subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny
  podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním
  údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto
  podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
  opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí
  jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost
  pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo
  jiného vztahu k Poskytovateli.
 • Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a
  organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat
  na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování
  souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a
  informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 • Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto
  podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit
  Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 • Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly
  splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí,
  prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

2.11 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly
nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek
na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto
podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi
vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného
odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou
verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 607 206
834, info@fourbros.cz.

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.6 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.5.2018.